top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mystery Baits VOF


Artikel 1 - Definities
1.1 "Verkoper": Mystery Baits, gevestigd te Haansberg 2, 4874 NK Etten Leur, Nederland.
1.2 "Koper": de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de verkoper.
1.3 "Producten": de goederen die door de verkoper worden aangeboden via de webshop.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aa
nbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de verkoper en de koper.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
3.1 Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend en kunnen worden gewijzigd.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling is geplaatst en de koper een orderbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen.
4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden aangeboden in de webshop.
4.3 De verkoper behoudt het recht om prijzen en/of producten te wijzigen.

Artikel 5 - Levering
5.1 De verkoper streeft ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren.
5.2 De levertijd is indicatief; overschrijding geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
5.3 Risico van verlies of beschadiging gaat over op de koper op het moment van levering.

Artikel 6 - Retourneren en garantie
6.1 De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst de koop te ontbinden.
6.2 Producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd.
6.3 Garantie op producten is van toepassing conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 7 - Klachten
7.1 Klachten over producten of de dienstverlening dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, te worden ingediend bij de verkoper.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
8.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 - Overmacht
9.1 In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 10 - Privacy
10.1 De verkoper respecteert de privacy van de koper en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [Plaatsnaam].

Slotbepalingen
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website.

Mystery Baits VOF

Haansberg 2

4874 NK Etten Leur

Nederland
Nfbaitsolutions@gmail.com

+31 6 33 54 08 07

bottom of page